מאמרים

החזר הוצאות נסיעה לעבודה וממנה

בהתאם לצו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה, הסכום המקסימלי להשתתפות המעביד בהוצאות הנסיעה של עובדו למקום העבודה וחזרה הינו סך של 26.40 ₪ ליום, החל מיום 1.1.2014.

להלן עיקרי ההוראות המורחבות

1. שיעור החזר הוצאות הנסיעה יהיה עד 26.40 שקלים חדשים ליום עבודה.

2. כל עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי לקבל ממעבידו השתתפות, עד המקסימום האמור בסעיף 1, בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה בעד כל יום עבודה בפועל שבו השתמש בתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו.

3. הוצאות הנסיעה ייקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או כרטיס מינוי חודשי מוזל ממקום מגורי העובד למקום עבודתו, על יסוד כרטיס הנחה של מספר נסיעות, אם קיים כרטיס הנחה כזה.

4. עובד הנזקק לנסיעה ביותר מאוטובוס אחד כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי להשתתפות מעבידו בהוצאות הנסיעה גם בעד הנסיעה הנוספת, בגבולות הסכום הנקוב בסעיף 1, אם הוא חייב לנסוע באוטובוס השני שלוש תחנות עירוניות נוספות לפחות, כדי להגיע למקום עבודתו.

5. החזר ההוצאות לא ישולם למי שמוסע לעבודה על חשבון המעביד או מטעמו. מוסע עובד לכיוון אחד בלבד (לעבודה, או ממנה) יהיה זכאי עד למחצית הסכומים הנ"ל.

6. עובד הנעדר מעבודתו מסיבה כלשהי אינו זכאי להחזר הוצאות נסיעה בעד תקופת היעדרותו.

לייעוץ וייצוג בענייני עבודה ושכר פנו למשרדנו ותזכו לליווי צמוד וקשר אישי מן הרגע הראשון.

--
אין להזקק לתוכן מאמר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת המאמר אלא להסב את תשומת לבכם לאמור בו.

יצירת קשר