מאמרים

חג הפסח – השי לעובד ו"השי" למס הכנסה וביטוח לאומי

פסח בפתח ופעמים רבות נשאלת השאלה האם יש לחייב במס הכנסה וביטוח לאומי עובד המקבל שי לחג?
אם כך התשובה היא – כן.
המקור החוקי – פקודת מס הכנסה ותקנות שתוקנו כדלקמן:

סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה נקבע, כי כל טובת הנאה שניתנה לעובד ממעבידו, "בין בכסף ובין בשווה כסף, בין במישרין ובין בעקיפין", מהווה הכנסת עבודה המתחייבת במס בידי העובד.

כלומר – מתנות לעובדים נחשבות למעשה הכנסת עבודה ויש לשלם בגינן מס הכנסה וביטוח לאומי.

בתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), התשנ"ג – 1993 נקבע כי: "היה התשלום האמור… כולו או חלקו בשווה כסף, יקבע המעביד לצורך הניכוי את סכום התשלום כפי שעלה לו או לפי מחיר השוק, הכל לפי הגבוה" [תקנה 8(א)].

כלומר – שווי ההטבה לצורך מיסוי השי נקבע לפי מחיר העלות של השי, או לפי מחיר השוק, הגבוה מבין השניים.

אולם, לגבי תלושי קניות הניתנים לעובדים ישנה הנחיה של רשות המסים לפיה יש ללכת לפי העלות, שכן מדובר בהנחה מסחרית גבוהה.

הוסיף כי המעביד אינו יכול לקזז את מס התשומות הגלום במתנה שכן על פי הכלל אין לקזז מס תשומות הגלום במרכיבי שכר.

מעביד אשר מגלם את המס ומשלם במקום העובד, כלומר העובד מקבל מתנה נטו, צריך לגלם את סך עלות המתנה כולל מע"מ.

לייעוץ ולייצוג במסים ודיני עבודה פנו למשרדנו ותזכו לליווי צמוד וקשר אישי מן הרגע הראשון.

--
אין להזקק לתוכן מאמר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת המאמר אלא להסב את תשומת לבכם לאמור בו.

יצירת קשר