מאמרים

מפקד המלאי

מאמר ספירת מלאי מרכז להלן את הכללים המחייבים בעת עריכת מפקד המלאי.

לצורך עריכת הדוחות הכספיים המבוקרים אנו נדרשים, בין היתר, לאימות יתרות מלאי.
אשר על כן יש לבצע ספירה מסודרת של המלאי המצוי ברשותו ובבעלותו של העסק (מפקד המלאי).

מפקד המלאי

1. מועד המפקד:
31 בדצמבר הוא יום המאזן ותום שנת המס ולכן יש לערוך את מפקד המלאי לאותו תאריך. ניתן לפקוד את המלאי תוך חודש ימים לפני יום המאזן או תוך חודש ימים לאחריו, ובלבד שאם המפקד ייעשה יותר מעשרה ימים לפני יום המאזן או יותר מעשרה ימים לאחריו יש להודיע על כך בכתב מראש לפקיד השומה. אם מפקד המלאי לא ייערך ב – 31 בדצמבר – יש להיערך לרישום מדויק של כל הטובין הנכנסים והיוצאים מהעסק בין מועד המפקד בפועל לבין תאריך המאזן ולערוך את ההתאמות הדרושות לקביעת המלאי לתאריך המאזן.

2. עריכת המפקד:
נא להכין רשימות מלאי שיכללו את כל הטובין שבבעלותכם או ברשותכם. טובין השייכים לאחרים ונמצאים ברשותכם ירשמו בנפרד (כגון טובין באשגרה). כמו כן, עליכם לערוך רשימת הטובין שבבעלותכם והנמצאים בתאריך המפקד אצל אחרים (כגון: סחורה שנשלחה לעיבוד וטובין במחסני ערובה).
הרשימות ייערכו לפי הקבוצות הבאות: חומרי גלם, חומרי אריזה, חומרי עזר, תוצרת בעיבוד, מוצרים מוגמרים וכד'.
גליונות הספירה יהיו ממוספרים מראש במספר עוקב. בראש כל גליון יצויין תאריך המפקד ומקום איחסון הטובין. רצוי לערוך את הרשימה ב – 3 העתקים לפחות.
הרשימות יכללו לפחות פרטים אלו:
- תאור הטובין באופן המאפשר זיהוי סוגם
- מצב הטובין תוך ציון מצב תקינותם (מיושנים, מקולקלים, במחזור איטי, פסולת וכד')
- יחידת המדידה (ק"ג, מטר, תריסר וכד')
- הכמות (מספר היחידות כאמור לעיל).

מחיר
רצוי להשאיר מקום ל – 2 טורים נוספים שימולאו במועד מאוחר יותר והם: מחיר היחידה ושווי כולל (מספר היחידות מוכפל במחיר).
הרשימות תרשמנה בעט דיו ולא בעפרון. מבצעי הספירה יחתמו בסוף כל גליון ויציינו את שמם המלא.

3. חישוב שווי המלאי:
את שווי המלאי ניתן לחשב במועד מאוחר יותר. אין לכלול בחישוב השווי טובין שאינם שייכים לכם (כגון שנמכרו לפני תאריך המאזן), אך יש לכלול פריטים הנמצאים ברשותם של אחרים והשייכים לכם.
השווי ייחושב בדרך כלל לפי העלות (לא כולל מע"מ), אך במקרה של טובין שאינם תקינים (ראה לעיל), או שמחיר מכירתם המשוער נמוך מהעלות, יחושב השווי לפי "ערך המימוש הנקי" (שווי שוק בניכוי הוצאות מכירה) והדבר יודגש ברשימה תוך ציון בסיס החישוב. העלות תחושב לפי שיטת "פיפו" (נרי"ר – נכנס ראשון יוצא ראשון) או לפי זיהוי ספציפי של מחיר קניית יחידת הסחורה.
בכל מקרה של ספק או בעיות כלשהן בחישוב השווי נבקשכם להודיעני על כך.
רשימות המלאי יסוכמו בנפרד לפי קבוצות כגון: חומרי גלם, חומרי אריזה, חומרי עזר, תוצרת בעיבוד, מוצרים מוגמרים וכד'.

4. שמירת הרשימות:
רשימות המפקד המקוריות מהוות חלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות ויש לשמרן במשך שבע שנים מתום שנת המס או שש שנים מיום הגשת הדוח על ההכנסה, המאוחר שבהם.
פקידי השומה נוהגים לדרוש לעיתים את רשימות מפקד המלאי זמן קצר לאחר תאריך המאזן. במקרים כאלה עליכם להמציא לפקיד השומה, מיד עם קבלת הדרישה, העתק אחד מרשימות המפקד המקוריות מבלי להמתין לחישוב השווי.

--
אין להזקק לתוכן מאמר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת המאמר אלא להסב את תשומת לבכם לאמור בו.

יצירת קשר