מאמרים

פטור להכנסות מהשכרת דירות מגורים

יחיד המשכיר דירת מגורים, אחת או יותר, זכאי לפטור ממס על פי חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התש"ן 1990.
בחוק זה נקבע כי יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסה מהשכרת דירת מגורים, אחת או יותר, והמשמשת למגורים, לשוכר שהוא יחיד, יהא פטור ממס בשל הכנסה זו עד לתקרת הסכום הפטור כפי שנקבע בחוק. הסכום הפטור בשנת 2014 הינו 5,080 ₪ לחודש. יחיד שהיתה לו הכנסה בשנת המס מהשכרת דירות מגורים העולה על התקרה, יהא פטור ממס על ההכנסה מדמי שכירות עד לגובה התקרה בניכוי ההפרש שבין ההכנסה בפועל משכירות לתקרת הפטור. על ההפרש, החייב במס, ישולם מס בגובה שיעור המס השולי של היחיד אך לא פחות מ-31% נכון לשנת 2014.

לייעוץ וייצוג בענייני מס פנו למשרדנו ותזכו לליווי צמוד וקשר אישי מן הרגע הראשון.

--
אין להזקק לתוכן מאמר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת המאמר אלא להסב את תשומת לבכם לאמור בו.

יצירת קשר